Portal de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades pel seu incompliment.
Amb motiu de la publicació i entrada en vigor de la llei 19/2013 de 9 desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern el Carlet EMF Club de futbol de Carlet exposa la següent informació:

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

 • NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
  El CARLET EMF CLUB DE FUTBOL, és una associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que té ?xat el seu domicili social en la localitat de CARLET 46240 , província VALÈNCIA calle Chilly Mazaribin Nº2
 • FUNCIONS DESENVOLUPADES PEL CLUB
  MISIÓ I OBJETIU DEL CLUB
  Al llarg d’aquests anys s’ha pres consciència de la importància en la determinació dels conceptes de Visió, Missió i Valors, els quals després d’un procés d’anàlisi de la junta directiva juntament amb la junta esportiva, i comissió d’educació del club, han sigut consolidats i difosos per diferents mitjans públics (pàgina web, Facebook, fullets..) .

  • Visió   “Model d’institució social i esportiva respectuosa d’amb la seua història i dels valors inculcats des de la seua fundació, en la qual es reconeix al futbol com la seua activitat principal, amb una identitat cultural i esportiva denida, amb lideratge en la formació integral del/ l’esportista des de querubins fins a amateurs, i influència en cada competència que participe.”
  • Missió  Fer de la formació integral  del/ l’esportista des de querubins fins a amateurs, l’objectiu prioritari i la base del projecte esportiu institucional, educant esportistes tant en els aspectes tècnics com en els valors que identifiquen a la institució, contribuint a crear una societat més justa, plantejant metes relacionats amb l’àmbit moral i el civisme, amb objectiu ?nal de formar ciutadans responsables. A través de l’educació valores es potencia i aferma una cultura i una forma de ser i comportar se basades en el respecte als altres la inclusió i les idees democràtiques i de ser i comportar-se basades en el respecte als altres, la inclusió i les idees democràtiques i solidàries.
   Promoure en els/les esportistes, directors/as tècnics, assistents, emprats/as i associats/as, identitat i
   sentit de pertinença cap a la institució, generant el desig i el compromís de col·laboració permanent
   amb el club. Representar, transmetre i contagiar la passió que desperta el club, la seua història i els seus colors
  • Valores
   Passió, Honestedat i Transparència en tot el que fem.
   Confiança, Dedicació i Esforç en el treball, com a única forma per a la consecució de l’èxit.
   Ambició en la cerca de la millora permanent.
   Respecte per les normes, per les institucions i per la vida democràtica; com així també, en l’esportiu, el respecte al rival tant en la victòria com en la derrota.
   Responsabilitat en cada manifestació institucional, respectant sempre la veritat i la realitat dels esdeveniments.
 • NORMATIVA APLICABLE – Normes d’àmbit autonòmic o nacional que siguen de aplicació
  Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport – estatal-, articles 12 a 29
  Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
  Reial decret 177/1981, de 16 de gener, sobre Clubs i Federacions Esportives
  Estatuts del Club
  Reglament de règim intern
 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
  JUNTA DIRECTIVA
  PRESIDENTE Filiberto Chermés Gómez
  SECRETARIO Bernardo Fabrich Royo
  TESORERO Jose Vicente Ingles
  VOCAL Carlos Cuenca Cid
  Los miembro de la Junta Directiva no perciben ningún tipo de remuneración por ejercer sus funciones.COORDINADORS ESPORTIUS
  DIRECTOR TÈCNIC Romualdo Navasquillo Moll
  ADJUNTE Pepe Granell Lluch
 • CODI ÈTIC –  
 • COMPTES ANUALS I AUDITORIA 2016-2017 – 
 • PRESSUPOST 2017-2018 – EN PROCÉS
 • CONTRACTES I CONVENIS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES – NO PROCEDEIX
 • SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES –  – De conformitat amb el significat en l’article 8 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es relacionen les següents ajudes i subvencions públiques concedides amb indicació del seu import (SI CORRESPON PER QUANTITAT), objectiu o finalitat i beneficiaris
 • ALTRES INDICADORS ECONÒMICS 
 • RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS –  Retribucions d’alts càrrecs
  Els membres de la JUNTA DIRECTIVA no perceben remuneració alguna pel desenvolupament de les seues funcions.
 • PROVEÏDORS –
 • INDICADORS –